Kriminalomsorgsdirektoratet kommer med nøkkeltall for november 2022 i en pressemelding.

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen

Soningskøen er på 78 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel

Ved inngangen til desember var belegget i fengsel på 84 prosent med totalt 3009 innsatte.

- Av de 3009 innsatte satt 645 (21 prosent) i varetekt

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- 777 (26 prosent) var utenlandske statsborgere

- Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)

- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner

- 3 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 1 på dom.

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i oktober 2022 var 83,8 prosent

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85,3 prosent

Soningskø

Den 2. desember var soningskøen på 78 ubetingede dommer.

Av disse avventer 4 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forrige måned var soningskøen på 87 ubetingede dommer.

Soningsoverføring

I november ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer i utlandet. Hittil i år er 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er det samme antallet som på samme tidspunkt i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet

I november 2022 ble det iverksatt 583 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 12 prosent færre enn i november 2021, da 664 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 165.

Statistikken viser en nedgang for alle former for gjennomføring av straff i samfunnet, bortsett fra samfunnsstraff som øker med 4 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 89 prosent sammenlignet med november 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) med 40 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 22 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§12) viser en nedgang på 21 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 13 prosent. Elektronisk kontroll synker med 2 prosent sammenlignet med november 2021.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet er i november 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker november 2022 og november 2021. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Om lag 49 prosent av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i november 2022 er domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd med 11 prosent og narkotika/rusmiddellovbrudd med 11 prosent. Fordelingen framkommer av tabell 3.

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnetfordelt på lovbruddskategori. November 2022. Prosent

Av: Kriminalomsorgsdirektoratet