Det er avdekket utfordringer med den nye E6 traséen i Åsen. Det kan føre til flere tunneler.

Kan bli mer tunnel på ny E6 i Åsen

Som Nye Veier tidligere har antydet, viser det seg å være svært utfordrende grunnforhold, med blant annet mye kvikkleire, i Åsen-området. Det betyr at det sannsynligvis blir mer tunnel enn først antatt når Nye Veier skal bygge ny E6, skriver Nye Veier i en pressemelding

Planarbeidet knyttet til ny E6 fra Kvithammar til Åsen pågår for fullt, og Nye Veier har kommet langt i arbeidet med å fastsette traseen som grunnlag for et reguleringsplanforslag. I forbindelse med planarbeidet er det gjort et stort stykke arbeid for å få mer kunnskap om grunnforholdene i området: det er foretatt geomagnetisk scanning, seismiske undersøkelser og det er blitt boret mer enn 700 hull. Det ligger an til at en betydelig andel av vegtraseen i Åsen/Vuddudalen må legges i tunnel i stedet for dagsone.

- Der det er løsmasse finner vi i all hovedsak bløt leire, hvorav et betydelig omfang karakteriseres som kvikkleire. Bergoverflaten betegnes som alpin, hvilket tilsier store og brå høydevariasjoner. I den nordligste delen av prosjektet har vi i den sammenheng avdekket en rekke søkk i bergoverflaten som i stor grad går på tvers av vegtraseen og gjør det krevende å finne tunneltraseer med tilstrekkelig bergoverdekning. I området øst for Åsen ser vi generelt at det blir mindre løsmasse og kvikkleire når vi trekker traseen vestover. Det samme gjelder også i området hvor vi krysser jernbanen i Vassmarka, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nye Veier jobber nå med en trasé som innebærer tre tunneler: en lang tunnel (ca. 2 km) øst for Åsen sentrum, kort tunnel gjennom Grubbåsen (ca. 0,3 km) og en mellomlang tunnel (1,5 km) gjennom Ramshåmmåren i Vuddudalen.

Vurderer ut fra flere prosjektmål

Basert på den kunnskapen Nye Veier hadde om grunnforholdene før oppstart av planarbeidet, er det Vuddudalen som har gitt den største overraskelsen.

- Her lå det tilsynelatende godt til rette for ei veglinje i terreng langs østsida av dalbunnen. Stort omfang av kvikkleire, nærføring til Vulua og ikke minst et voldsomt poretrykk (vanntrykk) i massene tilsier at også her er tunnel, samlet sett, trolig å foretrekke, sier Moe.

I planarbeidet vurderer man ulike alternativer ut fra prosjektmål. Disse målene handler om HMS, kostnad, klima/ytre miljø, landbruk og trafikk. Også med tanke på landbruk og nærmiljø vil tunnelløsningen være å foretrekke i dette tilfellet.

Utfordringen blir totalkostnaden

Mer tunnel vil være positivt for de fleste grunneierne og lokalsamfunnet, og for naturmiljøet langs traseen. Utfordringen vil være totalkostnaden i prosjektet som øker når en tvinges til å bygge elementer med høyere kostnad enn hva en har lagt til grunn, basert på de begrensede grunnundersøkelsene fra tidligere planfase.

- Vi ser det lite realistisk å komme helt ned på budsjettprisen som er satt for prosjektet, men vi jobber kontinuerlig med å snu de steiner som er mulig for å realisere prosjektet innenfor tilgjengelig kostnadsramme, sier Moe.

Vanligvis vil tunnel innebære 3-5 ganger høyere meterpris enn å bygge slik vegstandard i dagen, men i Åsen/Vuddudalen vil de svært omfattende sikrings-/stabiliseringstiltakene som må til for å kunne bygge veg i dagen, utligne denne differansen.