Søndag 21. mars er verdas downsdag. -I dag går eg med to ulike sokkar for å heie fram mangfald, skriv artikkelforfattaren. Foto: Colourbox

– Slapp av, det er berre eit kromosom ekstra

I dag heier vi fram at vi alle er ulike og har den same verdien – uavhengig av eigenskapar, prestasjonar eller kor mange kromosom ein har.

– Slapp av, det er berre eit kromosom ekstra. Det sa Emily med Down Syndrom til den lokale TV-kanalen i 2013. Sitatet står seg like godt i dag. 21. mars feirar vi den internasjonale dagen for Down syndrom med mellom anna å gå med to forskjellige sokkar. Vi feirar mangfaldet og viser at vi set pris på at vi alle er forskjellige og at verdien til alle menneske er heilt uavhengig av eigenskapar og prestasjonar. Men å feire mangfald og ulikheiter er noko vi burde gjere heile året.

Som KrF-ar kjempar eg kvar einaste dag for eit betre samfunn for dei som er litt annleis eller har behov for ekstra hjelp eller at ting blir lagt litt meir til rette. Å leve med ei funksjonshemming er heldigvis enklare i Noreg enn i mange andre land. Men vi har framleis ein veg å gå. Å leggje til rette for menneske med utviklingshemmingar og familiane deira kan vi bli endå betre på, og som samfunn kan vi i mykje større grad inkludere alle som har ulike utfordringar. For det skal ikkje vere slik at menneske med funksjonshemmingar eller utviklingshemmingar blir sett på som mindre verdt.

For fleire foreldre er dessverre kampen mot systemet for rett til oppfølging, tilskotsordningar og hjelp til utstyr ein større utfordring enn det å ha eit barn med Down Syndrom i seg sjølv. Mange foreldre seier at systemet er tungvint. Vi treng eit samfunn som legg til rette for at menneske som treng ekstra oppfølging eller som er født med ulike funksjonsnedsettingar får den hjelpa dei har krav på. Derfor gjer KrF grep.

KrF innfører no familiekontaktordninga. Ho sørger for at alle foreldre som er i tvil om dei vil behalde eit foster med påvist Down Syndrom under svangerskapet, kan besøke andre familiar med barn som har Down Syndrom. Målet er å gi eit betre blikk på det verkelege livet til desse familiane. Ordninga blir etter modell frå Danmark der fleire foreldre har valt å behalde barnet etter ordninga blei innført.

No blir også retten til barnekoordinator innført. Familiar med barn med funksjonsnedsettingar har ofte behov for hjelp frå fleire tenester, og mange foreldre brukar dyrebar tid på byråkrati. No vil alle foreldre som venter barn med Down syndrom og andre særskilte behov få ein lovfesta rett på ein koordinator allereie under svangerskapet. Dette skal sikre at familiane får den hjelpa dei har krav på frå kommunen.

Alt dette er eit resultat av at KrF fekk gjennomslag for ein likeverdsreform da vi gjekk inn i regjering. Denne reforma skal sørge for at menneske med ekstra behov skal få den hjelpa dei treng og oppleve seg likeverdige i samfunnet.

I tillegg til dette, betrar vi mellom anna også ordninga med brukarstyrt personleg assistent, pleiepengeordninga og hjelpestønadsordningar. Vi treng eit samfunn og eit arbeidsliv som ser verdien av kvart enkelt menneske, uavhengig av funksjonsevne, og Likeverdsreforma skal bidra til dette.

Vi er alle forplikta til å kjempe mot alle holdningar, handlingar og strukturar som graderer menneskeverdet, eller som reduserer mennesket til eit middel. Vi må sette mennesket i sentrum av all politikk og samfunnsutforming, og vi må ta vare på mangfaldet.

I dag går eg med to ulike sokkar for å heie fram mangfald! Men eg ønskjer å heie fram mangfaldet i samfunnet kvar einaste dag. Eg ønskjer meg eit samfunn der vi markerer at vi set pris på ulikheiter, ikkje berre éin dag i året, men kvar dag, heile året.

Kari Stavset, Frosta KrF