Kari Ydsti Presthus (Ap) fremmet forslaget under budsjettbehandlingen i desember 2021, og er stolt over at Frosta kommune nå har vedtatt å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp. Foto: Frostingen AS

Nå får de som har minst beholde hele barnetrygden

Fram til nå har Frosta kommune, i likhet med mange andre norske kommuner, avkortet utbetalingen av økonomisk sosialhjelp til familier som mottar barnetrygd. Fra 2. mai blir det slutt på praksisen.

I Frosta kommune har barnetrygden blitt regnet som inntekt når familier søker om økonomisk sosialhjelp. Dermed har utbetalingene til familier som mottar både barnetrygd og sosialhjelp blitt redusert. Slik er det i to av tre norske kommuner, ifølge en oversikt fra Redd Barna.

Under budsjettbehandlingen i desember 2021, fremmet Kari Ydsti Presthus på vegne av Arbeiderpartiet forslag om at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Opprinnelig ønsket partiet at endringen skulle tre i kraft fra 1. januar 2022, men de økonomiske konsekvensene av tiltaket var på det tidspunktet ikke fullt ut kartlagt. Derfor endte kommunestyret med å vedta at kommunedirektøren skulle «utrede de økonomiske konsekvensene av å holde barnetrygd utenfor økonomisk sosialhjelp». Saken skulle vært ferdig utredet innen utgangen av januar 2022, men har latt vente på seg.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.

Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad. Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold.

Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Loven gir ingen veiledning om det konkrete stønadsnivået.

Kilde: Regjeringen.no

Tirsdag 26. april var saken endelig klar til politisk behandling. Et enstemmig kommunestyre vedtok da at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp i Frosta kommune. Endringen trer i kraft 2. mai i år.

I statsbudsjettforliket ble SV og regjeringspartiene Ap og Sp enige om at regjeringen skal fremme lovforslag om at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk stønad. Altså blir flertallet av norske kommuners praksis for beregning av økonomisk sosialhjelp ulovlig. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har lagt til grunn at kommunene skal kompenseres for de ekstra utgiftene dette medfører, og har foreslått at lovendringen trer i kraft 1. september 2022. Det betyr at Frosta kommune må dekke merutgiftene ved å holde barnetrygden utenfor beregningene fra 2. mai til 1. september. Det er anslått at dette vil koste kommunen cirka 50.000 kroner.

– Jeg er stolt av Frosta kommune som har vedtatt dette. Det samme spørsmålet har vært oppe i flere andre kommuner, men mange steder har det ikke gått gjennom. Jeg er veldig glad for at vi har fått det til på Frosta. Dette er forebyggende, og betyr mye for de familiene som har aller minst, sa en fornøyd Presthus til Frostingen like etter at vedtaket var fattet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Barnetrygd

Den som har barn under 18 år boende fast hos seg har rett til barnetrygd. Barnetrygden gis per barn uten inntekts- eller behovsprøving og den er skattefri.

Utvidet barnetrygd vil si at en forelder som er alene med omsorgen for barn, får barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske antall barn han eller hun har omsorgen for.

Satser fra og med 1. januar 2022

Ordinær barnetrygd til barn under 6 år: 1 676 kr per måned

Ordinær barnetrygd til barn fra 6 år: 1 054 kr per måned

Kilde: Regjeringen.no og nav.no