Ny plan for Vikaleiret næringsområde. Nederst i høyre hjørne vil Logtunbekken ligge åpne, noe som gjør det mulig å ha den i rør i området som er tegnet inn til venstre for det grønne området. Foto: Frosta kommune

-Enstemmig vedtatt

Sakslista var lang da Frosta kommunestyret tirsdag hadde sitt siste møte før sommeren. – Enstemmig vedtatt, sa ordfører Frode Revhaug og klubbet raskt gjennom de fleste sakene.

Beredskap

Kommunene skal drifte et brann- og redningsvesen som kan ivareta og oppfylle forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven og forskrifter på en effektiv og sikker måte. Linn Beate Skogholt (kommunelege og Høyre) peker på at for brannvesenet på Frosta, i likhet med resten av distriktsnorge, er andelen helseoppdrag stadig økende. Frode Olsen (Ap) lurer på hvor lenge kommunene skal finne seg i at brannvesenet må ta oppdrag for helse og politi uten at det overføres midler til kommunene. Kommunedirektør Endre Skjervø berømmet de lokale styrkene for sitt engasjement og hans forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt.

Vedtaket går ut på at ansatte brannkonstabler i Frosta brannvesen får økt stillingsprosent til 2,5 prosent fra 01.01.2022. Videre at Frosta kommune innfører seks uker vaktordning på sommeren fra 2023. Frosta kommune setter av nødvendig med driftsmidler til kurs/opplæring, slik at ansatte har nødvendig kompetanse til å kunne utføre sine oppgaver. Innen 2025 gjennomføres det en utredning for å se på fremtidig organisering av eventuelt brannsamarbeid for Frosta kommune. Innen 2025 lages det en ROS (risiko- og sikkerhetsanalyse) som vurderer behovet for vaktordning på helg for Frosta kommune.

Vikaleiret og Logtunbekken

Frosta kommune har lenge arbeidet med en utvidelse av Vikaleiret næringsområde. Logtunbekken har vært en utfordring, for samtidig som deler av den allerede er lagt i rør, er det nødvendig å legge enda mer i rør for å kunne oppnå maksimal utnyttelse av arealet mot fylkesvegen til næringsformål. Miljømyndighetene peker på at åpne bekker har bedre mulighet for rensing av næringsstoffer og partikler i avrenning fra landbruket. Bekken vil miste sin selvrensende effekt i dreneringsrør. I samsvar med nasjonal politikk skal bekker og vannveier være åpne og beskyttes for å ivareta økologi, sikkerhet og rekreasjon, og det jobbes derfor med å åpne lukkede bekker. Både Statsforvalteren og Fylkeskommunen hadde i utgangspunktet innsigelser til ytterligere gjenlegging av bekken.

Ansatte i Stjørdal kommune som har jobbet med denne saken, har prøvd å finne en avveining mellom næringsareal og bevaring av bekken, og la for politikerne på Frosta fram et planforslag som bevarer mer av Logtunbekken, samtidig som det gir rom for tiltak som kan redusere risiko for flomskader på området. Etter å ha fått presentert et revidert planforslag, har både Statsforvalter og Fylkeskommune trukket sine innsigelser. Planforslaget som ble lagt fram i kommunestyret, var klart for vedtak. Det ble enstemmig. Dermed er området på Vikaleiret klart for mer næring. Produsentpakkeriet Trøndelag har utbyggingsplaner og andre aktører har meldt sin interesse for arealet mellom Innkjøpslaget og fylkesvegen. I planen som ble vedtatt, er det lagt inn utvidelse av eksisterende gartneri.

Strategidokument

I forbindelse med budsjettbehandling høsten 2020 varslet kommunedirektøren at han ville legge fram et eget strategidokument for politisk behandling i juni 2021.

Dokumentet har ikke status som økonomiplandokument, men har trekk både fra økonomiplan og strategidokument.

– Målet med strategidokumentet, skriver kommunedirektøren, er å avdekke behov og hvilke prioriteringer mellom tjenestene som må gjøres i årene framover.

15.juni var kommunestyret samlet til et temamøte om nettopp dette, der enhetslederne i kommunen presenterte utfordringer for og tanker om enhetene.

En uke senere hadde politikerne mottatt et omfangsrikt dokument og roste administrasjonen for det grundige arbeidet som ligger bak. Det er første gang et slikt dokument lages for Frosta og tanken er at det, samtidig som det gir et godt bilde på dagens situasjon for kommunens ulike tjenester og utfordringer, skal være et nyttig verktøy for de folkevalgte.

Sp fremmet et tilleggsforslag med disse punktene: Bestå som egen kommune. Opprette en frivillighetskoordinatorstilling. Øke samarbeid med frivilligheten. To kommunale barnehager. Bygge ti nye omsorgsboliger/sykehjemsplasser innen 2025. Satsing og utvikling av Frostatinget. Utbedring av tilkomstveger/gulstripestandard for FV 753. Strategi for næringslivet, kartlegging av næringslivet. Sette av penger til vedlikehold til kommunale bygg, se på driftsutgiftene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tilleggsforslaget falt med 12 mot 5 stemmer (Sp stemte for).

Høyre la også fram en liste med punkter, men ikke som tilleggsforslag.

Disse var: Økning av disposisjonsfond og må om å få 8 prosent av driftsinntektene. Ansettelse av miljøterapeut i 100 prosent stilling med fokus på samarbeid hjem/skole. Økning av stilling hukommelsessykepleier til 20 prosent samlet stilling. Avklaring av boligmasse og kvalitet av kommunale boliger, framtidsplan for vedlikehold eller salg. Plan for kommunehuset, særlig legekontor, helsesykepleier, jordmor og miljøterapeut. Helhetlig plan for Nertunet og videre utbygging av Frostatunet utfra fremtidens behov, inkludert vurdering av Elvarheim.

Ap vil legge større vekt på forebygging og tidlig innsats i alle livets faser, og spør: Hva med ungdomsklubben?

For Venstre er viktig å gjøre det mulig for næringsbedrifter å etablere seg på Frosta.

Kommunestyret tok Strategidokument juni 2021 til orientering.